Alexis Challen Lewis

Insta: lex_ocl_art

Staying Sane in Lockdown

“Oherwydd yr amgylchiadau presennol gyda’r coronafeirws, roedd y byd dan gyfyngiadau symud ac felly dydw i ddim yn gallu parhau â fy syniad fmp gwreiddiol. Er hynny, roedd posib i mi newid y syniad ryw ychydig drwy ei wneud am y pandemig presennol. Fe benderfynais i gadw at ffilm ddogfen fel syniad ond ei chreu amdanaf i a fy nheulu yn ymdopi un dydd ar y tro. Fe wnes i gynnwys yr amseroedd caled a’r amseroedd da a phenderfynu creu cyfres, gan ddechrau gyda fi fy hun a fy chwaer yn dod at ein gilydd mewn cyfnod anodd iawn i ni a gwneud pethau’n well i ni’n dwy. Gan fy mod i’n cael anhawster gyda llawer o bethau’n bersonol yn ystod y pandemig, roedd yn anoddach cadw at amserlen ac yn anoddach fyth ceisio dysgu fy hun i olygu gydag adnoddau prin. Fe lwyddais i i wneud pennod gyntaf y gyfres gan ddefnyddio dylanwad Richard Billingham a’i waith ym maes ffotograffiaeth, yn tynnu lluniau didwyll o’i deulu. Canolbwynt fy ngwaith i oedd fi a fy nheulu gan mai dyma’r amser roedden ni’n fwy tebygol o ddod yn agos at ein gilydd a threulio mwy o amser gyda’n gilydd, yn gwerthfawrogi ein gilydd fwy. Rydw i’n edmygwr mawr o Asif Kapadia. Mae’n creu ffilmiau dogfen ac yn enwog am ei waith yn Amy a Senna, ei ddwy ffilm ddogfen enwocaf. Roeddwn i wrth fy modd yn gwylio teledu realiti wrth dyfu i fyny, gan gynnwys Big Brother a Celebrity Big Brother. Mae’r gwaith cyfarwyddo’n wych gan Marc Butler, sydd yn gysylltiedig hefyd â rhagor o deledu realiti rydw i wedi’i fwynhau, fel The Greatest Dancer a Strictly Come Dancing.

Mae’r rhan fwyaf o deledu realiti’n ffug. Mae’n anodd gwybod beth sy’n real a beth sydd ddim y dyddiau yma a dyma pam oeddwn i eisiau creu rhywbeth real a cheisio cofnodi bywyd go iawn a’r sefyllfaoedd sy’n digwydd nawr. Mae llawer o ffilmiau dogfen wedi cael eu gwneud yn ddiweddar gan sêr y cyfryngau a chyfarwyddwyr a dogfenwyr newydd sydd wedi gwneud i mi weld yr effaith mae ffilmiau dogfen yn ei chael ar bobl yn awr, yn enwedig pan maen nhw’n cael eu creu gan bobl fel Shane Dawson a Jeffrey Star. Mae’r cynulleidfaoedd mawr yn denu cymaint o grwpiau oedran newydd ac o ddiddordeb i fwy a mwy o bobl sydd eisiau gweld beth mae’r gyfres ddogfen yn ei gofnodi. Yr effaith maen nhw’n ei chael yw beth rydw i eisiau ceisio ei greu yn fy nghyfres ddogfen. Er na lwyddais i i orffen fy nghyfres ddogfen fel roeddwn i eisiau, ac er na lwyddais i i olygu’r penodau eraill, rydw i’n hapus gyda sut daeth y bennod gyntaf at ei gilydd ac rydw i’n falch ohoni. Roedd peidio â chael y deunyddiau iawn a’r gofod gwaith iawn yn golygu ei fod yn llawer mwy anodd a chafodd hynny effaith uniongyrchol ar fy ngwaith i ac roedd rhaid i mi newid y syniad. Er hynny fe lwyddais i i greu rhywbeth roeddwn i’n falch ohono ar y diwedd. Pe bawn i’n gallu newid un peth, fe fyddwn i’n ceisio rhoi mwy o amser i mi fy hun i olygu a cheisio canolbwyntio fy sylw ar y golygu yn gynharach yn y broses.”