Hannah Regan

Insta: hannahreganart

The Art of Getting By

“Rydw i wastad wedi dewis creu gwaith emosiynol, yn amrywio o iechyd meddwl i faterion cymdeithasol. Mae’n well gen i greu rhywbeth gyda neges, yn deillio o brofiadau bywyd ac ystyron cudd, fel ei fod yn bleserus i ddemograffeg ehangach. Fy mwriad i yn wreiddiol oedd creu cyfres o baentiadau a fyddai’n cynnwys portreadau anghyflawn gan ddefnyddio paent olew fel fy nghyfrwng – a defnyddio unrhyw un oedd yn fodlon gadael i mi eu paentio. Y neges y tu ôl i’r gyfres fyddai dim ots beth welwch chi ar yr wyneb, does gennych chi ddim syniad beth mae rhywun yn mynd drwyddo. Fodd bynnag, daeth hyn yn fwy anodd ei gyflawni a ninnau wedi ein cyfyngu i’n cartrefi oherwydd y pandemig byd-eang. Oherwydd y rhwystrau hyn, datblygais gorff o waith a oedd, yn hytrach, yn edrych ar y syniad o greu cofnod cymdeithasol o fy nghyfnod mewn cwarantin. Er hynny, rydw i’n ddigon ffodus bod gen i amrywiaeth o ddeunyddiau gartref er mwyn llwyddo.

Oherwydd pandemig COVID-19, mae pob gofod stiwdio a gweithdy ar gau – roedd hynny’n golygu nad oedd gen i unrhyw fynediad i sesiynau arlunio byw i ganolbwyntio ar gyfeiriadau wnes i eu canfod yn ystod ymweliadau blaenorol ag amgueddfeydd y Tate Modern, Tate Britain ac Amgueddfa Caerdydd, cyfeiriadau rydw i wedi’u canfod ar gyfryngau cymdeithasol a/neu greu rhywbeth o’r cof.

Creu cyfres o blaentiadau olew wnes i yn y diwedd – rhai’n orffenedig a rhai’n anorffenedig – ond at ddiben gwahanol. Fe luniais i gyfanswm o saith darn i gyd, pob un o wahanol faint a lliw. Roedd pump allan o’r saith darn yn dywyll gydag arlliwiau o las, roedd gan un o’r darnau elfen o’r darn blaenorol, gan ddefnyddio cysgodion tywyllach ond y tro hwn gydag arlliw cynhesach. Mae’r darn terfynol yn wrthgyferbyniad llwyr o ran lliw a steil. Fe ddefnyddiais i arlliwiau cynhesach o goch a phinc gyda gwyn ar gyfer beth sy’n weladwy ar y cefndir. Nid penderfyniadau ar hap oedd y rhain. Gyda dylanwad Picasso a’i Gyfnod Glas a Rhosliw, roeddwn i’n meddwl y byddai’n briodol defnyddio lliw i fynegi’r hwyliau roeddwn i’n eu profi wrth baentio. Mewn perthynas â hyn, roeddwn i hefyd wedi cael fy ysbrydoli gan artistiaid fel Augustus John gyda’i edrychiad anorffenedig weithiau, ond hynod fanwl hefyd, yn ei bortreadau, Henry Tonks a’i ddarluniau pastel hyfryd o raffig yn cofnodi achosion o anafiadau i’r wyneb yn ystod y rhyfel byd cyntaf, a Kaye Donache a’i phaentiadau olew meddal o awduron, ymgyrchwyr, beirdd ac artistiaid, yr oedd syniadau yn hytrach nag ymddangosiad yn ganolog i’w hunaniaeth.

Y cynllun gwreiddiol ar gyfer y prosiect hwn oedd gorffen fy mhrosiect gydag ocsiwn, gan werthu’r darnau yn unigol a rhoi 100% o’r elw i elusen o fy newis i. Rydw i’n gobeithio gwneud printiau o fy ngwaith (pan fydd y cyfyngiadau symud yn llacio) a’u gwerthu, gan gyfrannu’r elw at Mae Bywydau Du o Bwys. Mae hyn wedi cael sylw yn ystod y pandemig yma – ac mae’n rhywbeth sydd wedi bod yn hynod bwysig ei gydnabod – yr anghyfiawnder a’r hiliaeth sefydliadol sy’n bresennol yn y system tuag at bobl ddu.

Un her fawr i mi yn ystod y cwarantin yw ymdopi â fy iechyd meddwl; roedd yn rhywbeth nad oedd posib i mi ddianc rhagddo, yn llythrennol. Felly, fe wnes i benderfynu defnyddio hyn er mantais i mi a gadael iddo fod yn ganolbwynt y gyfres, gan gofnodi darn gweledol a oedd yn dangos ‘y gelfyddyd o ddal ati’. Yn bersonol, rydw i’n credu bod fy mhrosiect mawr terfynol yn ganlyniad ac yn adlewyrchiad o fy nhwf i fel artist yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal â bod yn gofnod cymdeithasol sy’n cofnodi fy siwrnai i yn ystod y cyfnod ansicr yma. Rydw i wedi dod i’r casgliad y byddwn i’n hoffi dal ati i ddefnyddio a datblygu fy sgiliau mewn paentio gydag olew, gan ddefnyddio gwahanol balets lliw a cheisio gwneud rhywbeth ar wahân i bortreadau, fel bywyd llonydd. Byddaf hefyd yn ceisio cynnwys gwaith elusennol, ac archwiliadau addysgol, yn fy nghelf mewn prosiectau yn y dyfodol.

Yn bersonol, rydw i’n credu bod fy mhrosiect mawr olaf i’n ganlyniad ac yn adlewyrchiad o fy nhwf i fel artist yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yma, ac mae hefyd yn ddogfen gymdeithasol sy’n cynrychioli fy siwrnai yn ystod y cyfnod ansicr yma. Rydw i wedi dod i’r casgliad y byddwn i’n hoffi parhau i ddefnyddio a datblygu fy sgiliau mewn paentio gydag olew, gan ddefnyddio gwahanol liwiau a cheisio rhywbeth ar wahân i bortreadau, fel bywyd llonydd. Rydw i hefyd eisiau ceisio cynnwys gwaith elusennol, ac archwiliadau addysgol yn fy nghelf mewn prosiectau yn y dyfodol.