Jimi Shore

Insta:  Jimi.shore / shore_design

Shore Design

“Fy mwriad i, ar ddechrau fy mhrosiect mawr olaf, oedd creu dyluniadau ar gyfer y prosiect terfynol i gael eu harddangos i gyd ar bob un o’r tri champws celf a dylunio, gyda phrif ffocws ar academi celfyddydau creadigol Caerdydd. Byddai’r dyluniadau’n cynnwys posteri, gwahoddiadau, hysbysebion cyfryngau cymdeithasol ac arwyddion, fodd bynnag, newidiodd hyn i gyd o ganlyniad uniongyrchol i Covid-19. Fe effeithiodd ar fy mhrosiect i yn bennaf oherwydd diffyg cyfleusterau i mi eu defnyddio a llai o ddeunyddiau ar gael i mi. Fe gymerodd mwyafrif fy nyluniadau i fwy o amser i’w creu oherwydd bod rhaid i mi ddefnyddio meddalwedd wahanol i rai arferol, fel Procreate a Vectornator, a dim ond fy iPad oedd gen i i weithio arno. Oherwydd covid-19, doedd dim posib i ni gynnal sioe y prosiect mawr terfynol ar y campws ac felly roedd rhaid i mi feddwl eto am fy mhrosiect. Ar ôl trafodaeth gyda fy nhiwtoriaid, fe wnaethon ni benderfynu y gallai’r sioe fynd yn ei blaen ar-lein. Gan feddwl am hyn, fe allwn i ddal ati i greu graffeg a hysbysebu’r sioe mewn fformat digidol. Roedd hyn yn anodd ar adegau, ond fe wnes i gadw mewn cysylltiad gyda fy nhiwtoriaid er mwyn trafod opsiynau a rhannu fy syniadau gyda nhw. Fe wnes i ddilyn fy manyleb wreiddiol yn llwyddiannus ym mhob agwedd bron, drwy gynnwys cyfuniad o ddarluniau wedi’u gwneud â llaw a graffeg ddigidol, gan sicrhau cymysgedd o gyfryngau a thechnegau. Roedd posib i mi addasu rhai agweddau ar y cynllun gwreiddiol, er enghraifft, fe es i ati i greu animeiddiadau gydag ôl-effeithiau adobe ac roedd yn bosib i mi arddangos y rhain yn y sioe diwedd blwyddyn. Yn anffodus, doedd dim posib i mi gael mynediad i gwmwl adobe creative ar fy iPad. Fe wnes i ailweithio fy nghynllun wythnosol i fod yn fwy addas i’r sefyllfa bresennol a gan gofio bod y sioe yn mynd i gael ei chynnal ar-lein. Ar ôl penderfynu ar y dull newydd o weithredu gyda fy mhrosiect, fe wnes i ddechrau gweithio, a’r cam cyntaf oedd creu poster i hybu’r sioe FMP ar-lein gan ddefnyddio teitl addas “Arddangosfa ddigidol diwedd blwyddyn celf a dylunio”. Wedyn fe wnes i ddefnyddio’r teitl yma drwy gydol y gwaith i gadw’r thema’n gydlynol. Fe wnes i ddewis defnyddio cynllun lliw oren a ffont clir iawn i fod yn amlwg ac eto clymu holl estheteg y prosiect gyda’i gilydd, gan roi hunaniaeth iddo.

Ar ôl cwblhau’r poster cychwynnol, fe gefais i fynediad gan un o fy nhiwtoriaid i weld cyfrif instagram yr academi celfyddydau creadigol. Instragram oedd y platfform y byddai’r sioe ddigidol yn cael ei gynnal arno. Gweithiodd meddiannu Instagram yn dda ac fe weithiodd canslo’r sioe ar y campws o fy mhlaid i gan fod posib i mi gyrraedd cynulleidfa ddelfrydol ar gyfryngau cymdeithasol. Roedd rhai mân broblemau fel diffyg mynediad i arbenigedd dechengol neu photoshop, ond fe wnes i oresgyn y rhain drwy ddefnyddio fy mlaengaredd a chyngor y tiwtoriaid drwy alwadau fideo rheolaidd. Fe wnes i elwa hefyd o weithio’n fwy annibynnol ac mae wedi fy nysgu i ddarganfod a goresgyn heriau fy hun. Yn gyffredinol, rydw i’n hapus gyda’r hyn rydw i wedi’i gynhyrchu ac rydw i’n falch o fod â chofnod ar-lein o fy mhrosiect mawr terfynol. Roeddwn i’n synnu at y canlyniad er gwaethaf anawsterau Covid-19. Mae’r prosiect yma wedi cael dylanwad arnaf i’n bendant i barhau ar y llwybr gyrfaol dylunio graffeg ac rydw i wedi gwneud cais am gwrs Gradd mewn prifysgol. Mae wedi dysgu gwersi pwysig i mi, fel gallu addasu a phwysigrwydd ymchwil, oherwydd rydw i wedi darganfod gwahanol dechnegau ac arddulliau dylunio graffeg y gallaf eu defnyddio ar gyfer fy mhrosiectau yn y dyfodol efallai.”

Instagram Takeover

“Yn gyffredinol rydw i’n hapus gyda’r hyn rydw i wedi’i gynhyrchu ac yn falch o fod â chofnod ar-lein o fy mhrosiect mawr olaf. Roeddwn i’n synnu gyda’r canlyniad er gwaethaf anawsterau Covid-19. Mae’r prosiect yma wedi dylanwadu arna’ i’n sicr i barhau ar y llwybr dylunio graffeg fel gyrfa ac rydw i wedi gwneud cais am gwrs Gradd mewn prifysgol. Mae wedi dysgu gwersi pwysig i mi, fel y gallu i weithio’n fyrfyfyr a phwysigrwydd ymchwil, gan fy mod i wedi darganfod gwahanol steiliau a thechnegau dylunio graffeg y gallwn i eu defnyddio mewn prosiectau yn y dyfodol efallai.”