Mini Tereo Rich

Insta: miniteraorich

Day Dreaming

“Teitl fy mhrosiect i yw “Breuddwydio Liw Dydd” ac mae’n ymwneud ag archwilio fy ngofod meddyliol; atgofion, breuddwydion, nodau, byd anffisegol, drwy arferion artistig. Fe wnes i ddewis hyn oherwydd rydw i wastad wedi dibynnu ar fy nychymyg er mwyn dianc rhag y problemau a’r anawsterau rydw i wedi’u hwynebu drwy gydol fy mywyd, gan edrych ar sut mae celf wedi datblygu’n ffurf ar therapi yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Rydw i hefyd eisiau i fy ngwaith i fod yn ddihangfa i’r gwyliwr, rhag unrhyw anawsterau maen nhw’n eu hwynebu yn eu bywydau eu hunain. Yr artistiaid sy’n fy ysbrydoli i yw Damien Hirst, Fiona Rae, Pop life TATE.

Roeddwn i’n bwriadu creu arddangosfa ar gyfer fy nghasgliad o ddarnau 2D a 3D yn edrych ar wahanol dechnegau er mwyn dod â fy meddyliau i’r byd ffisegol. Roeddwn i’n bwriadu creu darn gosod cyfranogol wedi’i ysbrydoli gan fferyllfa Damien Hirst a’r cysyniad tu ôl i’r arddangosfa. Fe fyddwn i wedi arddangos hwn yn y sioe diwedd blwyddyn ond gan fod tarfu wedi bod ar y cwrs yn sgil digwyddiadau COVID19, gan arwain at y coleg yn gorfod cau i stopio lledaenu’r feirws, doedd hyn ddim yn bosib. Hefyd, roedd hyn yn golygu nad oedd gennym ni fynediad mwyach i’r cyfleusterau a’r gofod roedd yr academi’n eu darparu. Felly, rydw i nawr wedi gorfod creu fy ngwaith o gartref heb unrhyw siopau cyflenwi celf ar agor chwaith. Fe wnes i benderfynu gweithio gyda deunyddiau sydd gen i gartref. Rydw i wedi paentio tirluniau egni wedi’u hysbrydoli gan waith Fiona Rae. Rydw i wedi paentio 2 ganfas yn defnyddio paent acrylig o fy nychymyg heb unrhyw ddeunydd cyfeirio, a hefyd drych fel bod y gwyliwr yn ymgolli mewn gwrthrych 2D. Rydw i wedi arbrofi gyda ffelt, gan greu Lucifer, diafol y tân, o gastell symudol Howl gan stiwdio Ghibli, yn ogystal ag addurno potel wydr gyda phaent acrylig. Rydw i wedi tynnu llun cyfres o frasluniau yn fy llyfr braslunio A5 o hen luniau babi o fy ngorffennol i, gan edrych ar siwrnai bywyd. Mae’r holl ddarnau rydw i wedi’u creu yn cael eu harddangos yn fy ystafell i nawr, gan droi fy ystafell welly yn ofod fy mreuddwydion. Yn fwy diweddar, rydw i wedi creu gwaith i’w hongian ar y wal wedi’i ysbrydoli gan ŵyl tanabata yn Japan ar Orffennaf 7. Wrth i’r dyddiad agosau, mae pobl yn ysgrifennu dymuniad ar rimynnau cul o bapur lliwgar o’r enw tanzaku, ac yn ogystal ag addurniadau lliwgar, mae’r rhain yn cael eu hongian o ganghennau bambŵ. Mewn arddangosfa, fe fyddwn i’n gofyn i’r gwylwyr ysgrifennu eu tanzaku eu hunain i’w hongian, ond oherwydd y sefyllfa bresennol, doedd hynny ddim yn bosib. Felly, fe wnes i ddefnyddio Instagram i ofyn i bobl beth yw eu gobeithion a’u breuddwydion, a’u hysgrifennu. Fe weithiodd hyn yn llwyddiannus ac fe gefais i lawer o ymatebion hyfryd.

Yn ystod y cyfnod yma, rydw i wedi wynebu heriau fel methu cael fy ysbrydoli gan fy mod i’n styc gartref drwy’r dydd, a dim cyfleusterau i gael y deunyddiau y byddwn i wedi hoffi eu defnyddio, a chefnogaeth tiwtor hefyd. Yn gyffredinol, oherwydd yr amgylchiadau presennol, rydw i’n hapus gyda’r gwaith rydw i wedi’i greu gan ddefnyddio cyflenwadau cyfyngedig. Fe wnaeth fy ngwaith i ddilyn cyfeiriad annisgwyl, ond rydw i’n meddwl ’mod i wedi cynhyrchu darnau o waith rydw i’n fodlon gyda nhw. Ar gyfer gweithiau yn y dyfodol, rydw i’n gobeithio defnyddio deunyddiau newydd a chael gwybodaeth newydd, er mwyn cael rhyddid llwyr i greu beth bynnag rydw i eisiau.”