Naomi Cooper

Insta: idid_this_

Ethical Upcycle

“Mae fy mhrosiect i’n seiliedig ar greu cyn lleied o lygredd â phosib wrth greu dillad. Y ffordd orau yw creu dillad o ddillad nad oes eu hangen mwyach. Y bwriad ar ddechrau fy mhrosiect oedd prynu dillad o siopau elusen a defnyddio dillad nad oedd neb eu heisiau. Ond oherwydd lledaeniad Covid-19, roedd rhaid i mi newid fy nghynlluniau. Doeddwn i ddim yn gallu mynd allan i gasglu dillad gan bobl eraill na mynd allan i brynu rhai. Hefyd roedd y cyfleusterau y byddwn i’n gweithio ynddyn nhw wedi cau. Doedd gen i ddim llawer o ddewis o ddillad felly, ac roedd yr offer roeddwn i ei angen ar gyfer fy mhrosiect yn brin. Er gwaethaf hyn, fe lwyddais i i drawsnewid rhai eitemau o ddillad. Doedd dim thema i’r eitemau yma, ar wahân i fod yn gynaliadwy oherwydd y prinder dewis. Fe wnes i greu 5 top, sgert, shorts ac addurno ffrog.

Y brif her i mi yn y prosiect yma oedd dod o hyd i ffyrdd o newid y dillad. Y rheswm pennaf dros hyn oedd yr offer cyfyngedig oedd ar gael i mi. I oresgyn y broblem yma, fe wnes i ymchwilio i ffyrdd eraill o wneud dillad, yn addas i beth oedd gen i ar gael.

Pe bawn i’n arddangos y dillad, byddai’r thema’n naturiol gyda phlanhigion a raciau dillad i’w hailddefnyddio. Byddai hyn yn cyd-fynd â’r thema gynaliadwy. Yn gyffredinol, rydw i’n hapus gyda chanlyniad fy mhrosiect. Fe wnes i lwyddo i greu eitemau o ddillad sy’n edrych yn fodern ac yn newydd. Mae’r rhain i gyd wedi’u creu mewn ffordd gynaliadwy a mwy moesegol a dyna oedd prif nod fy mhrosiect i.”