Naomi James

Insta: lingeriepersona

Silhouette

“Mae fy ngwaith i’n canolbwyntio ar greu lingerie yn benodol ar gyfer merched nad oes darpariaeth ar eu cyfer fel rheol. Nod fy mhrosiect i yw mynd i’r afael â’r problemau hyn gydag argaeledd a chreu opsiynau i ferched sy’n cael anhawster yn y farchnad yma. Rydw i wedi dewis y pwnc yma gan fy mod i’n cael anhawster dod o hyd i frand perffaith ar gyfer fy maint fy hun – mae’r rhan fwyaf yn rhy ddrud neu ddim y steil cywir neu heb y gynhaliaeth gywir. Ar ôl cynnal ymchwil i sawl brand o lingerie fel ‘La Perla’ ac ‘Agent Provocateur’, fe welais i bod y cynlluniau’n tueddu i fod yn llai cynhwysol i’r rhai y tu hwnt i feintiau ‘idealistig’. Dyma oedd y prif ysbrydoliaeth i greu un gofod lle gallai’r merched yma gael dillad addas ar gyfer eu hanghenion. Cyn Covid-19, roeddwn i’n rhagweld creu sawl cyfres o lingerie unigryw yn ffitio gwahanol fathau o gyrff. Roedd rhaid addasu hyn yn fawr am nad oedd gen i beiriant gwnïo electronig gartref, dim ond peiriant diwydiannol. Hefyd doedd gen i ddim modelau er mwyn ffitio fy nillad i amrywiaeth eang o fathau o gyrff. Oherwydd anymarferoldeb y sefyllfa yma, fe wnes i benderfynu canolbwyntio yn fy mhrosiect ar y cysyniad brandio a chynlluniau’r lingerie eu hunain. Fe lwyddais i i greu bra gan ddefnyddio fi fy hun fel deunydd cyfeirio, pwytho gyda llaw a defnyddio fy mheiriant diwydiannol yn ofalus gyda defnydd cryf. Hefyd fe wnes i uwchgylchu belt gardysau gyda gardysau arni o hen gas gobennydd gan ddefnyddio’r un cyfarpar. Wedyn fe wnes i greu cyfres o 4 chynllun, a phob un â 6 chynllun digidol o lingerie. Fe wnes i ddefnyddio’r rhain i greu 3 paentiad mynegiannol. Yn olaf, fe wnes i greu hysbyseb 30 eiliad gan ddefnyddio symudiad stop a’r rhaglen ‘iMovie’.

Fe wnes i fwynhau gweithio’n annibynnol oherwydd roeddwn i’n gallu buddsoddi’n llwyr yn fy mrand a gweithio ar sawl peth ar unwaith. Wrth weithio ar yr un pryd ar sawl cyfrwng, fe welais i ’mod i’n gallu symud o un i’r llall pan oeddwn i’n teimlo bod angen hynny. Mae fy ngwaith i wedi gwella fy sgiliau digidol yn fawr iawn a nawr rwy’n ystyried gweithio ymhellach ym maes dylunio ffasiwn digidol yn y dyfodol. Rydw i’n synnu at yr holl waith rydw i wedi’i greu yn ystod yr amser a gafodd ei ddarparu a ’mod i wedi cyflawni fy mhrif nod yn y diwydiant.”